Teamontwikkeling

Ieder team bestaat uit meerdere individuen. Samen hebben zij een bindende factor wat hen tot een team maakt. Hoe komt het dat sommige teams succesvol zijn en andere niet? Verschillende factoren dragen hierbij een rol, zoals:

  • Hoe wordt er omgegaan met verandering van teamsamenstelling?
  • In hoeverre heeft het team een ontwikkeling doorgemaakt?
  • Hoe wordt er tijdens een veranderingstraject omgegaan met nieuwe competenties?

Bureau Nagtzaam helpt om teams succesvoller te maken. Na een analyse van waar het team nu staat, vandaan komt en naar toe wil, wordt er een plan (maatwerk) opgesteld.

In een één of meerdaagse bijeenkomst(en), wordt er met elkaar aan de factoren gewerkt die maken dat het team nog niet haar volle potentieel benut. Daarin komen onder meer verschillende soorten oefeningen, opdrachten, theoretische uitleg en discussieonderwerpen aan bod.

Voorbeeld van een teamontwikkelingsvraagstelling en plan:

De leidinggevende van een team van 8 personen is ontevreden over het functioneren van zijn team. Er zijn onderlinge spanningen en er wordt niet optimaal samengewerkt.

Voorafgaand aan de teamontwikkelingsbijeenkomst is er een uitgebreid gesprek met de leidinggevende (opdrachtgever). Er wordt besproken wat de problemen zijn, gekeken naar eventuele oorzaken en er wordt besproken wat het gewenste resultaat van de bijeenkomst is. Er wordt afgesproken twee bijeenkomsten van een dag te houden, waarbij tussen de bijeenkomsten een periode van vier weken zal zitten. Na goedkeuring van de invulling van de bijeenkomsten door de leidinggevende kan er gestart worden.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt er gestart met een rondvraag wat de verwachtingen van de deelnemers omtrent de twee bijeenkomsten zijn. Er wordt gesproken over knelpunten, lastigheden en wensen. Vervolgens vindt er een kortdurende intensieve kennismaking van de teamleden plaats. Hoewel zij elkaar uiteraard “kennen”, is deze vorm van kennismaken tegelijkertijd een oefening, om te zien hoe de deelnemers met elkaar omgaan en om te werken aan vertrouwen, een goede communicatie en openheid naar elkaar. Er zullen verder deze dag nog enkele andere oefeningen worden uitgevoerd en discussieonderwerpen worden besproken. Uiteindelijk zal er een opdracht voor iedere deelnemer zijn. Met de resultaten van deze opdracht gaan de teamleden de komende vier weken aan de slag.

De tweede bijeenkomst bestaat uit een terugblik over hoe de afgelopen weken verlopen zijn. Vervolgens zal er theorie worden gegeven over hoe een team zo effectief mogelijk kan functioneren. Tot slot vindt er een groepsdiscussie plaats. De evaluatie zal uiteindelijk de afsluiting van de bijeenkomst zijn.

Na afloop wordt er met de leidinggevende geëvalueerd en besproken in hoeverre het gewenste resultaat behaald is en hoe dit verankerd kan blijven.